AVG (Privacyreglement Brandstofnet)

Privacyreglement Brandstofnet, versie: mei 2019. Op basis van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De aard van onze bedrijfsvoering maakt het noodzakelijk om persoonsgegevens van onze (potentiele) relaties te verzamelen, verwerken en te delen met derden.

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens (zoals NAW-gegevens, telefoonnummer, mailadres) en bedrijfsgegevens (zoals NAW-gegevens, telefoonnummer, mailadres, bankgegevens, KvK, BTW-nummer) voor zover wij die nodig hebben om opdrachten te kunnen verwerken en uitvoeren.
Deze gegevens kunnen worden gedeeld met het bevoegd gezag, toezichthoudende instanties, neven- en onderaannemers e.d., voor zover dat nodig wordt geacht om de opdracht uit te voeren en/of te voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Bij het verstrekken van een opdracht aan ons, verzoeken wij de opdrachtgever om akkoord te gaan met de hiervoor beschreven gegevensverwerking en –deling.
Persoons- en bedrijfsgegevens worden nooit doorverkocht aan derden.
De gegevens worden niet langer bewaard dan de geldende wet- en regelgeving van ons verlangt.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Dit privacy-reglement is terug te vinden op onze website: www.brandstofnet.nl, onderaan de website onder het kopje AWG. U heeft het recht op inzage, wijziging, verwijdering en het meenemen van uw persoonsgegevens. Eventuele vragen hieromtrent kunnen worden gesteld via info@brandstofnet.nl; en zullen binnen de geldende wettelijke termein worden beantwoord.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via info@brandstofnet.nl of telefonisch via 0186-785268. Klachten zullen binnen 14 dagen worden beantwoord. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming).