Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de nader te noemen aanbieder

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Nader te noemen aanbieder of diensten levert aan Opdrachtgever.

1.2 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2 Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle offertes van Nader te noemen aanbieder zijn vrijblijvend en 1 maanden geldig.

2.2 De overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever de offerte tijdig en ongewijzigd voor akkoord ondertekent en aan Nader te noemen aanbieder retourneert.

3 Inhoud overeenkomst

3.1 De inhoud van de overeenkomst is bepaald door de in de overeenkomst gespecificeerde zaken en diensten.

3.2 Bij het opstellen van de offerte of overeenkomst heeft Nader te noemen aanbieder zich gebaseerd op informatie van de Opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.

3.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat er meer of andere werkzaamheden noodzakelijk zijn, zal Nader te noemen aanbieder de Opdrachtgever hier tijdig over informeren, tenzij dit in redelijkheid niet van Nader te noemen aanbieder kan worden verlangd.

3.4 Door Opdrachtgever gewenste of noodzakelijke toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk (meerwerk/minderwerk) leiden tot verhoging of vermindering van de aanneemsom.

4 Levering

4.1 Levering door Nader te noemen aanbieder vindt plaats doordat Nader te noemen aanbieder de producten op de overeengekomen locatie aan Opdrachtgever ter beschikking stelt.

Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de producten door Nader te noemen aanbieder kunnen worden afgeleverd.

4.2 Vanaf het moment dat de producten aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, zijn deze geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4.3 Opdrachtgever is verplicht de afgeleverde producten te controleren. Indien Opdrachtgever niet tijdig reclameert als bedoeld in artikel 10 heeft Opdrachtgever de levering geaccepteerd.

4.4 Indien Opdrachtgever de producten door Nader te noemen aanbieder op voorraad wil laten houden of indien aflevering niet kan plaatsvinden om een niet aan Nader te noemen aanbieder toe te rekenen omstandigheid, vindt levering plaats doordat Nader te noemen aanbieder de producten voor Opdrachtgever zal houden. Het risico van de producten gaat op dat moment over op Opdrachtgever.

5 Leveringstermijn

5.1 De door Nader te noemen aanbieder opgegeven levertijd is geen fatale termijn. Nader te noemen aanbieder is nimmer in verzuim door het enkel verstrijken van de aangegeven levertijd.

5.2 Als Nader te noemen aanbieder de opgegeven levertijd niet haalt is Opdrachtgever gerechtigd Nader te noemen aanbieder een redelijke termijn te stellen waarbinnen levering dient plaats te vinden. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt.

5.3 Nader te noemen aanbieder is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van overschrijding van de levertijd of schade tengevolge van ontbinding van de overeenkomst.

6 Installatie

6.1 Onder installatie wordt verstaan het op de overeengekomen locatie bedrijfsklaar opstellen en aansluiten van door Nader te noemen aanbieder geleverde producten.

6.2 Opdrachtgever draagt zelf zorg voor het tijdig aanvragen van de vergunningen of ontheffingen, benodigd voor de installatie.

6.3 De levertijd neemt een aanvang zodra Opdrachtgever alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de installatie aan Nader te noemen aanbieder heeft verstrekt en

nadat Opdrachtgever aan Nader te noemen aanbieder heeft gemeld dat al het voorbereidende werk dat door of onder verantwoording van Opdrachtgever moest worden uitgevoerd gereed is.

6.4 Indien de installatie wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Nader te noemen aanbieder kunnen worden toegerekend (bijvoorbeeld aangetroffen bodemverontreiniging), wordt de oplevertijd verlengd met een duur gelijk aan de ontstane vertraging. Nader te noemen aanbieder is gerechtigd de meerkosten als gevolg van vertraging (extra arbeidsuren, reiskosten en andere vertragingskosten) aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.5 Indien de installatie voor meer dan acht dagen wordt onderbroken, is Nader te noemen aanbieder gerechtigd het uitgevoerde werk onmiddellijk in rekening te brengen.

7 Oplevering en acceptatie

7.1 De installatie is opgeleverd zodra Opdrachtgever het installatierapport heeft getekend of zodra Opdrachtgever de installatie feitelijk in gebruik heeft genomen. Indien Opdrachtgever niet tijdig reclameert als bedoeld in artikel 10 is de installatie geaccepteerd.

7.2 Kleine gebreken die het gebruik van de installatie niet in de weg staan, zullen onmiddellijke oplevering niet verhinderen.

7.3 Nader te noemen aanbieder is gerechtigd de installatie in delen op te leveren.

8 Prijzen

8.1 Alle door Nader te noemen aanbieder genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief bekabeling en ijkkosten en voor zover van toepassing exclusief bouwkundige voorzieningen (grond-, hei, hak- en breekwerk).

9 Betaling

9.1 Opdrachtgever zal de voor de levering of diensten verschuldigde vergoeding op de in de overeenkomst genoemde wijze voldoen. Nader te noemen aanbieder zal Opdrachtgever conform de overeenkomst facturen zenden. Klachten over een factuur dient Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur bij aangetekend schrijven aan Nader te noemen aanbieder mede te delen, bij gebreke waarvan de factuur is aanvaard.

9.2 De betalingstermijn van de facturen is 30 dagen. Opdrachtgever is niet gerechtigd het factuurbedrag te verrekenen of bedragen op het factuurbedrag in mindering te brengen, om welke reden dan ook. Het indienen van een reclame als bedoeld in artikel 10 van deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

9.3 De Opdrachtgever is door het enkel verstrijken van de betaaltermijn in verzuim. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever vanaf de uiterste dag waarop betaling plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele betaling een contractuele rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%.

9.4 Buiten de in lid 3 genoemde rente, is Opdrachtgever in geval van niet-tijdige betaling een redelijk bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten aan Nader te noemen aanbieder verschuldigd, berekend volgens de binnen de Orde van Advocaten geldende normen.

9.5 Ingeval Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de aan Nader te noemen aanbieder verschuldigde bedragen, hieronder begrepen de in lid 3 bedoelde rente en de in lid 4 bedoelde kosten, is Nader te noemen aanbieder gerechtigd al haar verplichtingen voortvloeiende uit tussen Opdrachtgever en Nader te noemen aanbieder gesloten overeenkomsten (hieronder uitdrukkelijk begrepen garantie- en onderhoudsverplichtingen) op te schorten totdat Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

9.6 Indien Opdrachtgever ondanks opschorting in verzuim blijft met de nakoming van haar betalingsverplichtingen, is Nader te noemen aanbieder gerechtigd alle tussen Opdrachtgever en Nader te noemen aanbieder gesloten overeenkomsten door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het recht van Nader te noemen aanbieder volledige vergoeding van haar schade te vorderen.

9.7 Nader te noemen aanbieder is altijd gerechtigd voor eerste levering of voor continuatie van de levering een vooruitbetaling of zekerheid te vorderen, indien daartoe redelijke gronden aanwezig zijn.

10 Reclame

10.1 Indien Opdrachtgever meent dat een door Nader te noemen aanbieder geleverd product of verrichte installatie niet voldoet aan de overeengekomen specificaties of anderszins redelijkerwijs te stellen eisen, moet Opdrachtgever dit binnen 5 werkdagen na aflevering of oplevering, althans binnen 5 werkdagen nadat Opdrachtgever redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van het gebrek, bij aangetekend schrijven aan Nader te noemen aanbieder mededelen.

10.2 Nader te noemen aanbieder is verplicht de klacht binnen redelijke termijn te beoordelen. Indien de klacht terecht is, zal Nader te noemen aanbieder binnen een periode gelijk aan de oorspronkelijke levertijd zorgen voor het vervangen, repareren of aanpassen van de producten of installatie zodat deze aan de overeengekomen specificaties voldoen.

11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Nader te noemen aanbieder behoudt zich de eigendom van alle producten uitdrukkelijk voor totdat Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen, hieronder eveneens begrepen rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen van producten.

11.2 Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Nader te noemen aanbieder producten die eigendom zijn van Nader te noemen aanbieder aan Nader te noemen aanbieder ter beschikking te stellen.

12 Garantie

12.1 Nader te noemen aanbieder garandeert aan de Opdrachtgever de deugdelijke werking van de door haar geleverde nieuwe producten gedurende een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf de aflevering of oplevering. De garantietermijn op geleverde revisiematerialen bedraagt 3 maanden.

12.2 De garantietermijn op reparaties bedraagt 1 maand. Vervulling van een garantieverplichting, leidt niet tot verlenging van de in lid 1 genoemde garantietermijn.

12.3 De garantie omvat uitsluitend de kosteloze vervanging van door Nader te noemen aanbieder geleverde onderdelen die door Nader te noemen aanbieder ondeugdelijk zijn bevonden.

12.4 Niet onder de garantie valt een gebrek dat is ontstaan door een van buiten komende oorzaak, tengevolge van onoordeelkundig gebruik of normale slijtage.

12.5 Met betrekking tot geleverde software staat Nader te noemen aanbieder niet in voor een voortdurende ononderbroken werking.

12.6 Ieder recht op garantie vervalt doordat Opdrachtgever door derden reparaties, wijzigingen of aanpassingen aan de producten laat verrichten.

12.7 Reparaties, aanpassingen of vervangingen die niet onder de garantie vallen, vindt plaats op basis van nacalculatie.

12.8 Nader te noemen aanbieder wordt van rechtswege eigenaar van de in het kader van garantie of onderhoud vervangen (onderdelen van) producten.

13 Intellectuele eigendom

13.1 Nader te noemen aanbieder blijft eigenaar/rechthebbende ten aanzien van alle rechten van intellectuele eigendom rustende op de producten, modellen, handleidingen, tekeningen, foto’s e.d.

13.2 Nader te noemen aanbieder verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusief recht om de in de producten en het systeem geïmplementeerde en daarmee onlosmakelijk verbonden computerprogrammatuur te gebruiken. De intellectuele eigendomsrechten van de software blijven bij De leverancier.

13.3 De door Nader te noemen aanbieder geleverde producten zijn bestemd voor eigen gebruik door Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd kopieën te maken anders dan voor eigen gebruik.

14 Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van Nader te noemen aanbieder met betrekking tot de door Nader te noemen aanbieder geleverde producten of verleende diensten is beperkt tot haar verplichtingen tot vervanging en/of herstel voortvloeiende uit artikel 12 van deze voorwaarden. Voorts aanvaardt Nader te noemen aanbieder aansprakelijkheid voor directe schade aan eigendommen van Opdrachtgever, indien en voor zover deze schade een direct gevolg is van handelen of nalaten zijdens Nader te noemen aanbieder en deze schade redelijkerwijs voorzienbaar is.

14.2 De aansprakelijkheid van Nader te noemen aanbieder voor directe schade aan eigendommen van Opdrachtgever is beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de prestatie/leverantie die de vordering van Opdrachtgever tot gevolg heeft gehad.

14.3 Behoudens opzet of grove nalatigheid is Nader te noemen aanbieder nimmer aansprakelijk voor directe schade aan zaken van derden of indirecte schade, hieronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, milieuschade, zaakschade, persoonsschade of welke andere schade dan ook, die voor de opdrachtgever of derden mocht ontstaan.

14.4 In geen geval is Nader te noemen aanbieder aansprakelijk indien Opdrachtgever de schade niet direct, uiterlijk 5 werkdagen nadat hij deze heeft geconstateerd, althans heeft kunnen constateren, aan Nader te noemen aanbieder heeft gemeld.

14.5 Uitsluitend voor zover de aansprakelijkheid van Nader te noemen aanbieder op wettelijke gronden verder strekt dan tot hetgeen in de vorige leden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Nader te noemen aanbieder in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Nader te noemen aanbieder wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

15 Overmacht

15.1 Indien tengevolge van omstandigheden buiten de macht van Nader te noemen aanbieder (overmacht), zoals brand, watersnood, stakingen, belemmeringen in de aanvoer van grondstoffen of materialen van toeleveranciers, handelsblokkades e.d. Nader te noemen aanbieder niet in staat is de levertijd na te komen, zal de oorspronkelijke levertijd worden verlengd met een periode gelijk aan de duur van de overmacht veroorzakende gebeurtenis.

15.2 Indien nakoming op grond van het in lid 1 bepaalde gedurende een periode van langer dan 3 maanden niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, zonder dat een partij schadeplichtig jegens de andere partij wordt.

16 Exportverbod

16.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (onderdelen van) door Nader te noemen aanbieder geleverde producten uit te voeren naar niet EG-landen.

17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op alle tussen Opdrachtgever en Nader te noemen aanbieder gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen voortvloeiende uit tussen Opdrachtgever en Nader te noemen aanbieder gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam.